POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Obraz

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – rozdział 8a (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182), uchwała Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 24 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 52, poz. 1020 z późn. zm.) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dębowa Łąka.Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest:

- stypendium szkolne

- zasiłek szkolnySTYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium przyznawane jest na czas trwania nauki w roku szkolnym. Rodzice ucznia, (lub pełnoletni uczeń) otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych

- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Dębowa ŁąkaWarunki otrzymania pomocy:

- trudna sytuacja materialna, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, szczególnie, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Dębowa Łąka,

- dochód na osobę w rodzinie ucznia, uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne (liczony z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – obecnie jest to kwota 456,00 zł netto.

Wymagane dokumenty:

- wypełniony przez rodzica albo pełnoletniego ucznia wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – dostępny na stronie internetowej (BIP) w Urzędzie Gminy oraz w szkołach na terenie Gminy,

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (netto) uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,

- dokumenty potwierdzające występujące w rodzinie bezrobocie, niepełnosprawność itp.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

  • Urząd Gminy Dębowa Łąka, 87-207 Dębowa Łąka, pok. 9

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 87-207 Dębowa Łąka, pok. 1

- od dnia 15 sierpnia do 15 września 2013 r. - w przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2013 r.

Formy udzielania stypendium szkolnego:

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

- pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze kolegiów),

- świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna tę formę za celową.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, a także w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek

Oświadczenie