Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Łąka w miejscowościach Dębowa Łąka i Wielkie Pułkowo

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Łąka w miejscowościach Dębowa Łąka i Wielkie Pułkowo" - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Gmina Dębowa Łąka informuje, iż wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Łąka w miejscowościach Dębowa Łąka i Wielkie Pułkowo” złożony w ramach Osi Priorytetowej 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie”, Działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat : „Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020” , pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną dokonaną przez Komisję oceny projektów, oraz zgodnie z Uchwałą Nr 50/2028/16 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23.12.2016r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 dla konkursu Nr RPKP.03.03.00-IŻ.00-04-012-16, otrzymał pozytywną decyzję Zarządu Województwa w kwestii dofinansowania projektu.

(03-03-2017)

           Gmina Dębowa Łąka informuje, iż w dniu 28.02.2017r. została podpisana Umowa nr WP-II-C.433.3.6.2017 o dofinansowanie Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Łąka w miejscowościach Dębowa Łąka i Wielkie Pułkowo” nr RPKP.03.03.00-04-0030/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 pomiędzy :
Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanym dalej „Instytucją Zarządzającą RPO WK-P”, w imieniu którego działają : Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Sławomir Kopyść, Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
Gminą Dębowa Łąka, reprezentowaną przez Stanisława Szarowskiego – Wójta Gminy Dębowa Łąka przy kontrasygnacie Barbary Misztal – Skarbnika Gminy Dębowa Łąka. 
Całkowita wartość Projektu wynosi 1 431 962,33 zł .Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 1 362 142,19zł i obejmuje dofinansowanie z Funduszu w kwocie nie większej niż : 1 089 713,73 zł. Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż : 272 428,46 zł co stanowi co najmniej : 20 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Okres realizacji projektu do dnia 31.01.2018r. 
W ramach realizowanego projektu w miejscowości Dębowa Łąka na obiekcie remizo - świetlicy wykonane zostaną następujące roboty : 
- Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania            
- Wentylacja mechaniczna 
- Technologia pompy ciepła i kotła olejowego 
- Demontaż istniejących wewnętrznych instalacji sanitarnych 
- Oświetlenie LED zewnętrzne 
- Oświetlenie LED wewnętrzne 
- Rozdzielnica główna i wydziałowe 
- Linie wlz 
- Instalacja oświetlenia i gniazd wtyczkowych, siłowych 
- Zasilanie i sterowanie urządzeń wentylacji i ogrzewania 
- Połączenia wyrównawcze 
- Instalacja odgromowa 
- Prace demontażowe 
- Roboty rozbiórkowe 
- Piwnica 
- Roboty wewnątrz budynku 
- Roboty zewnętrzne 
- Zewnętrzna instalacja cieplna 
- Wewnętrzna kanalizacja sanitarna (koszty niekwalifikowane) 
- Wewnętrzna instalacja wodociągowa (koszty niekwalifikowane) 
- Koszty niekwalifikowane – roboty wewnętrzne 
W ramach realizowanego projektu w miejscowości Wielkie Pułkowo na obiekcie świetlico - remizy wykonane zostaną następujące roboty : 
-Roboty wyodrębnione 
-Roboty rozbiórkowe 
-Instalacja C.O. 
-Instalacje technologiczne – kotłownia 
-Roboty pomocnicze i wentylacja 
-Wykonanie ocieplenia ścian budynku 
-Ocieplenie cokołu budynku wraz ze ścianami fundamentowymi do głębokości min. 80 cm poniżej poziomu terenu 
-Ocieplenie stropodachu i roboty towarzyszące 
-Remont kominów 
-Ocieplenie stropu piwnicy 
-Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 
-Utwardzenie terenu 
-Roboty towarzyszące 
-Schody zewnętrzne prowadzące na scenę 
-Instalacja elektryczna – koszty kwalifikowane 
-Schody zewnętrzne (koszty niekwalifikowane) 
-Roboty wykończeniowe (malowanie, szpachlowanie, okładziny ścian i sufitów) -koszty niekwalifikowane 
-Remont instalacji (koszty niekwalifikowane) 

 

Zdj.  Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Wójt Gminy Dębowa Łąka podczas podpisywania umowy – zdjęcie wykonane przez Pana Szymona Zdziebo.    

 

(03-04-2017)

W dniu 31.03.2017r. Gmina Dębowa Łąka ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Łąka w miejscowościach Dębowa Łąka i Wielkie Pułkowo. Planowany termin otwarcia ofert 20.04.2017r.

(19-05-2017)

W dniu 20.04.2017r. dokonano otwarcia ofert na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Łąka w miejscowościach Dębowa Łąka i Wielkie Pułkowo”.  Do dnia 20.04.2017r. wpłynęły 3 oferty dot. części I tj. termomodernizacji budynku w miejscowości Dębowa Łąka oraz 4 oferty dot. części II tj. termomodernizacji budynku w miejscowości Wielkie Pułkowo. Najkorzystniejsze oferty wpłynęły od firmy GREENSPIN Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Chrobrego 94, 87-100 Toruń. Część I oferty na kwotę : 1 021 227,29 zł brutto, cześć II oferty na kwotę : 278 455,44 zł brutto. W dniu 18.05.2017r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych pomiędzy Gminą Dębowa Łąka a firmą GREENSPIN Sp. z o.o. Oddział w Polsce.  

(29-06-2017) 

Gmina Dębowa Łąka informuje, iż w dniu 19.05.2017r. doszło do przekazania placu budowy, firmie GREENSPIN Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Chrobrego 94, 87-100 Toruń w związku z realizacją zadania pn. : "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Łąka w miejscowościach Dębowa Łąka i Wielkie Pułkowo" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. W chwili obecnej trwają prace budowlane związane z w/w zadaniem. 

Zdj. 1 Prace termomodernizacyjne budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Pułkowie 

 

Zdj. 2 Prace termomodernizacyjne budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Pułkowie 

Zdj. 3 Prace wewnątrz budynku remizo - świetlicy w Dębowej Łące 

(05.07.2017) 

Zdj. 1 Prace na obiekcie świetlicy w Wielkim Pułkowie 

(11.07.2017)            

Zdj. 1 Prace na obiekcie świetlicy wiejskiej w Wielkim Pułkowie 

       

Zdj. 2 Prace na obiekcie świetlicy wiejskiej w Wielkim Pułkowie  

(20.07.2017) 

Zdj. 1 Nowa elewacja świetlicy wiejskiej w Wielkim Pułkowie 

(22.08.2017) 

Zdj. 1 Prace na obiekcie świetlicy wiejskiej w Wielkim Pułkowie 

   

(11.09.2017) 

Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje, iż w dniu 24.08.2017r. odbył się częściowy odbiór robót budowlanych dla zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Łąka w miejscowościach Dębowa Łąka i Wielkie Pułkowo". 

Częściowego odbioru robót budowlanych dokonała komisja powołana przez Wójta Gminy Dębowa Łąka Stanisława Szarowskiego w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Gminy w Dębowej Łące, Firmy GREENSPIN Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy. 

Na podstawie kontroli obiektów w zakresie wykonanych robót ustalono że : 

- na obiekcie remizo - świetlicy w miejscowości Dębowa Łąka, zakres odebranych robót był zgodny z zawartą umową i tabelą elementów scalonych. Wartość wykonanych robót na dzień 31.07.2017r. wyniósł 512 562,66 zł brutto, wykonano m.in demontaż istniejących wewnętrznych instalacji sanitarnych, linie wlz, prace demontażowe, roboty rozbiórkowe. 

- na obiekcie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Pułkowo, zakres odebranych robót był zgodny z zawartą umową i tabelą elementów scalonych. Wartość wykonanych robót na dzień 31.07.2017r. wyniósł 200 552,54 zł brutto, wykonano m.in. : roboty rozbiórkowe, roboty pomocnicze i wentylacja, wykonanie ocieplenia ścian budynku, remont kominów, utwardzenie terenu, roboty towarzyszące. 

Obecnie na w/w obiektach trwają dalsze prace budowlane. 

Zdj. 1 Świetlica wiejska w miejscowości Wielkie Pułkowo

Zdj. 2 Remizo - świetlica w miejscowości Dębowa Łąka 

 

(28.09.2017)      

Zdj.1 Świetlica wiejska w miejscowości Wielkie Pułkowo 

Zdj.2 Prace remontowe wewnątrz remizo - świetlicy w miejscowości Dębowa Łąka  

Zdj. 3 Prace remontowe wewnątrz remizo - świetlicy w miejscowości Dębowa Łąka 

(06.10.2017)     

Zdj. 1 Konsultacje podczas prac na obiekcie remizo - świetlicy w miejscowości Dębowa Łąka    

(30.10.2017)  

Zdj. 1 Montaż skrzynek lęgowych przy obiekcie remizo - świetlicy w miejscowości Dębowa Łąka  

(21.11.2017)       

Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje o odbiorze końcowym zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Łąka w miejscowościach Dębowa Łąka i Wielkie Pułkowo". Roboty wykonane zostały w czasie od 19.05.2017r. do 31.10.2017r. Zakres odebranych robót jest zgodny z zawartą umową. Całkowita wartość przedmiotu zamówienia - robót budowlanych dla obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkie Pułkowo na dzień 31.10.2017r. wyniosła : 278 455,44 zł brutto, natomiast dla obiektu remizo - świetlicy w miejscowości Dębowa Łąka na dzień 31.10.2017r. całkowita wartość robót budowlanych wyniosła : 1 021 227,29 zł brutto. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej poprawi efektywność grzewczą budynków oraz komfort użytkowania.     

1. Budynek remizo - świetlicy w Dębowej Łące po termomodernizacji 

1

2. Wnętrze budynku  remizo-świetlicy w Dębowej Łące

2

3. Budynek świetlicy w Wielkim Pułkowie po termomodernizacji

3