Przebudowa drogi gminnej od ronda do remizo - świetlicy w Dębowej Łące

 

Wójt Gminy Dębowa Łąka informuje, iż w dniu 06.12.2018r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy Nr 00453-6935-UM0210936/18 pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka na operację pn. „Przebudowa drogi gminnej od ronda do remizo – świetlicy w Dębowej Łące”. Umowa zawarta została w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie : Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo – wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych. Pomoc przyznana w wysokości 80 173,00 zł, jednak nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

W dniu 30.04.2019r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej od ronda do remizo – świetlicy w Dębowej Łące”. Zakres zadania obejmuje przebudowę 211 metrów drogi gminnej od ronda do remizo – świetlicy w Dębowej Łące. W ramach przebudowy wykonane zostaną m.in. : prace pomiarowe, wykonanie wykopów pod poszerzenie jezdni, ustawienie krawężników i oporników, wykonanie zjazdów, wykonanie warstw podbudowy, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, ułożenie cieku betonowego, regulacja pionowa urządzeń. Zakres robót objętych umową należy zrealizować do dnia 30.07.2019r. Łączna wartość robót budowlanych : 161 445,04 zł brutto.


Zdj.1 Fragment drogi przewidziany do przebudowy


Zdj. 2 Prace budowlane

Zdj. 3 Przebudowany fragment drogi 

  

W dniu 05.07.2019r. dokonano odbioru końcowego robót zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej od ronda do remizo - świetlicy w Dębowej Łące", dofinansowanego zgodnie z zawartą umową Nr 00453-6935-UM0210936/18 pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Dębowa Łąka w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społoeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. Komisja po dokonaniu oględzin wykonanych robót stwierdziła, że roboty wykonane zostały zgodnie z umową. 

Zdj. 4 Odbiór drogi