Dofinansowanie - Fundusz Dróg Samorządowych

Wójt Gminy Dębowa Łąka, informuje o uzyskanym dofinansowaniu na realizację zadań pn. : 

1. .„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łobdowo w km od 0+000 do 0+507” - Zadanie obejmuje przebudowę  drogi gminnej  w miejscowości Łobdowo od km 0+000 do km 0+507, położonej na działce nr 47 o długości 507m i szerokości jezdni zmiennej od 3,50 m do 5,00 m oraz skrzyżowań na działkach nr 74/2, 142, 180, 203. Przebudowa drogi polega na wykonaniu podbudowy tj. dolna warstwa o grubości 15cm z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 63mm i górna warstwa o grubości 10 cm z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31,5mm, ułożenie nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokości od 3,50 m do 5,00 m składającej się z warstwy wiążącej o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4cm, wykonanie mijanki, wykonanie peronu przy przystanku komunikacji zbiorowej, wykonanie poboczy  2x 0,75 m  z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31,5 mm o grubości warstwy 20 cm, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną 070632 C oraz powiatową nr 1726C umocnionych kruszywem, regulację studzienek kanalizacji sanitarnej, poprawę elementów oznakowania wraz z montażem znaków aktywnych, montaż oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania, przebudowa zjazdów, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie środków uspokojenia ruchu oraz oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów. Planowany termin zakończenia realizacji zadania do dnia 30.06.2020r. Wartość kosztorysowa : 588 037,90 zł netto.  

2. „Przebudowa drogi gminnej nr 070633C w miejscowości Łobdowo w km od 0+000 do km 0+990” - Zadanie obejmuje przebudowę  drogi gminnej nr 070633C  w miejscowości Łobdowo od km 0+000 do km 0+990 polegającą na wykonaniu podbudowy tj. dolna warstwa o grubości 15cm z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 63mm i górna warstwa o grubości 10 cm z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31,5mm, ułożenie nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,00 m składającej się z warstwy wiążącej o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4cm, wykonanie mijanki, wykonanie peronu przy przystanku komunikacji zbiorowej, wykonanie poboczy  2x 0,75 m  z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31,5 mm o grubości warstwy 20 cm , przebudowę skrzyżowań, poprawę elementów oznakowania wraz z montażem znaków aktywnych, montaż oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania, przebudowa zjazdów, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie środków uspokojenia ruchu oraz oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów. Planowany termin zakończenia realizacji zadania do dnia 30.06.2020r. Wartość kosztorysowa : 879 566,66 zł netto.  

3. „Przebudowa drogi gminnej nr 070618C w miejscowości Lipnica w km 0+000 do km 0+650” - „Przebudowa drogi gminnej nr 070618C w miejscowości Lipnica w km 0+000 do km 0+650”. Zadanie obejmuje przebudowę  drogi gminnej nr 070618C w miejscowości Lipnica od km 0+000 do km 0+650, położonej na działce nr 63/2, o długości 650 m i szerokości jezdni zmiennej od 3,50 m do 5,00 m oraz skrzyżowania z drogą gminną na działce nr 53. Przebudowa drogi w km od 0+000 do 0+150 polega na 4 cm sfrezowaniu istniejącej nawierzchni, a następnie położeniu 4 cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na szerokości 5,00 m, natomiast w km od 0+150 do 0+650 należy wykonać podbudowę tj. dolna warstwa o grubości 15cm z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 63mm i górna warstwa o grubości 10 cm z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31,5mm, ułożyć nawierzchnię z betonu asfaltowego o zmiennej szerokości od 3,50 m do 5,00 m składającej się z warstwy wiążącej o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4cm. W ramach zadania należy wykonać mijankę, peron przy przystanku komunikacji zbiorowej, pobocza  2x 0,75 m  z kruszywa łamanego o frakcji 0 – 31,5 mm o grubości warstwy 20 cm, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną, poprawę elementów oznakowania wraz z montażem znaków aktywnych, montaż oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania, przebudowa zjazdów, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie środków uspokojenia ruchu oraz odtworzenie oczyszczenie i wyprofilowanie skarp istniejących rowów. Planowany termin zakończenia realizacji zadania do dnia 30.06.2020r. Wartość kosztorysowa : 620 450,20 zł netto.  

Planowany termin zakończenia w/w inwestycji : Czerwiec 2020 r.